GRAVØL for ARTMONEYWORLDWIDE.dk!!!

For English - see below

Vi trækker stikket. Der bliver ikke flere ArtmoneyWorldwide udstillinger. Arbejdspresset er enormt. Økonomien stram. Og i og med at Lars Kræmmer ikke længere vil støtte op om udstillinger med både medlemmer og ikke-medlemmer - og den deraf følgende shitstorm mod artmoneykunstnere, der ikke er medlem af artmoney.org, - så er der ikke længere mulighed for at sætte sådanne udstillinger op. Vi begynder nemlig enhver udstilling med at trække godt 30.000 kr. ud af vor privatøkonomi til dækning af gallerileje m.m., og sætter hjemmeside op, førend vi overhovedet er kommet så langt, at vi kan begynde at sende invitationer ud.

Omkring 1/3 af vore deltagere har benyttet sig af friheden - givet af Lars Kræmmer år tilbage - til at lave artmoney uden at være registreret på artmoney.org. Det er rent gætværk og skud i tågen at forestille sig, at vi kan samle 100 deltagere til den næste internationale udstilling, hvis alle pludselig skal være registrerede. Mange VIL nemlig ikke være medlem, fordi hjemmesiden er bøvlet og besværlig - og det har den været hele tiden! Man er ikke lydhør overfor kritikken, og der bliver ikke udviklet på siden. 

Så - DERFOR! Tak for al jeres opbakning. Tak for alle roserne og jeres store engagement. Det har glædet os, og har drevet os videre til næste show. Vort artmoney-eventyr slutter her (med et underskud på 25.000 kr.)

Kærlig hilsen

Karen og Anne-Mette


FUNERAL WAKE for ARTMONEYWORLDWIDE.dk!!!


We pull the plug. There will be no more ArtmoneyWorldwide exhibitions. The work pressure is enormous. The economy is tight. And since Lars Kræmmer will no longer support exhibitions with both members and non-members - and the resulting shitstorm against artmoney artists who are not members of artmoney.org - there is no longer an opportunity to set such exhibitions up. We start every exhibition by withdrawing a good 30,000 DKK from our personal finances to cover gallery rent etc., and set up a website before we get to the point where we can start sending out invitations.

About 1/3 of our participants have taken advantage of the freedom - given by Lars Kræmmer years ago - to make artmoney without being registered on artmoney.org. It is pure guesswork and a shot in the dark to imagine that we can gather 100 participants for the next international exhibition if all of a sudden they have to be registered. Many DO NOT WANT to be a member because the website is cumbersome and difficult - and it has been that way all along! The criticism is not heard and there is no development of the website.

So THEREFORE! Thank you for all your support. Thank you for all the praise and your great commitment. It has pleased us, and has driven us on to the next show. Our artmoney adventure ends here (with a deficit of DKK 25,000).

Love

Karen and Anne-Mette